INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W THE FARM 51 GROUP SA

Ten dokument zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w The Farm 51 Group SA
(Spółka). Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikających z unijnych przepisów o ochronie
danych osobowych opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych zwanym dalej (RODO).

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Danych Osobowych jest The Farm 51 Group SA z siedzibą w Gliwicach (44-102) przy ulicy Bohaterów
Getta Warszawskiego 15 reprezentowana przez Roberta Siejkę – prezesa zarządu.
Telefon kontaktowy: 32 279 03 80.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
1. ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
2. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu przetwarzania danych w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Spółki poprzez zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów związanych z umową realizowaną na Państwa rzecz,
4. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach analitycznych, tj. poprawności i jakości realizowanych usług,
5. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
6. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

Jakie dane przetwarzamy?
Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP REGON, adres e-mail,
numer telefonu, historia zatrudnienia, wykształcenie, login, nick, nr identyfikatora internetowego.

Jakie mają Państwo prawa?
Informujemy, że zgodnie z RODO macie Państwo prawo do:

1. dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
2. sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
4. przenoszenia danych;
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6. cofnięcia zgody na przetwarzania danych.

Prawo do cofnięcia zgody:
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa
zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, które
realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa
dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją
dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z powyższych praw możecie Państwo:

 • wysłać do nas pismo na adres siedziby Spółki,
 • wysłać wiadomość email na adres info@thefarm51.com z tematem: DANE OSOBOWE.

Skąd mamy Państwa dane?
Dane osobowe zostały pobrane od Pani/Pana bezpośrednio lub pośrednio od Pana/Pani pracodawcy/zleceniodawcy lub
innego personelu Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy. Dane przekazane są dobrowolnie, ich przekazanie nie jest
warunkiem zawarcia współpracy, jednakże ich nieprzekazanie może uniemożliwić komunikację i współpracę
z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą.

Jaki jest czas przetwarzania Państwa danych?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w trakcie procesu realizowanego przez Spółkę, w ramach którego dane
osobowe zostały zgromadzone bądź do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • kontaktowych,
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • archiwizacyjnych,
 • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
  będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub
  dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli
  ich spełnienia przez organy publiczne.

Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane mogą być przekazane podwykonawcom wspierającym Spółkę w wykonywaniu jej zadań np. organy
administracji publicznej, biuro rachunkowe, kancelarie prawnicze, firmy informatyczne itp. Wszyscy podwykonawcy
współpracujący ze Spółką podpisali umowę o powierzeniu danych osobowych i spełniają wymogi RODO.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) lub do organizacji
międzynarodowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z wykorzystywaniem
przez Spółkę narzędzi dostarczanych przez Google. Ewentualne przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie
zawartych przez Spółkę z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską
lub innego instrumentu prawnego zgodnego z RODO.